۰۵۱-37603731-2-09157582009

شنبه تا پنجشنبه ساعت ۸ الی ۱6

محمد تیموری

مدیرعامل

محمد ابراهیم عطاپور

مدیر داخلی / پشتیبان فنی

خانم سرمدی

کارشناس فروش

خانم محمدی

کارشناس فروش

خانم سروقد

کارشناس فروش

احمد زرین

پشتیبانی

رها نیازی

مدیر فروش

مهندس مرتضی زاده

مدیر حسابداری

محمد خداپرست

کارشناس حسابداری