۰۵۱-37603731-2-09157582009

شنبه تا پنجشنبه ساعت ۸ الی ۱6

نرم افزار های کاربردی

                       توجه رمز فایل های نرم افزارهای زیر رعایت شود

  • نرم افزار Bartender  رمز پس از دانلود www.shatelland.com (با حروف کوچک)
  • نرم افزار Winrar رمز پس از دانلود www.isunn.ir  (با حروف کوچک)